Voor het eerst naar school
Hieronder vindt u meer informatie over dit onderwerp

Informatie

Wanneer naar school?
Zodra uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt mag het hele dagen naar school. Voor een goede opvang, begeleiding en organisatie is het van belang dat u uw kind tijdig aanmeldt. Voordat uw kind vier jaar wordt, belt de leerkracht voor een kennismaking met u na schooltijd samen met uw kind. U krijgt dan allerlei praktische informatie. Verder worden afspraken gemaakt wanneer uw kind een aantal ochtenden “mee mag draaien” om te wennen.

Aanmelden nieuwe leerlingen:
Ook in de loop van het schooljaar komen nieuwe kinderen op school. Nieuwe ouders kunnen contact opnemen met de locatie-directeur. Wij willen u graag kennis laten maken met de school en onze manier werken. U krijgt tijdens deze introductie alle gelegenheid om vragen te stellen en de school te bekijken.

De start op Kaleidoscoop (herfstkinderen):
Op Kaleidoscoop zijn alle kinderen vanaf 4 jaar welkom in de kleutergroep. Wij gaan op onze school uit van een kleuterperiode van minimaal 2 jaar, afhankelijk van de maand waarin het kind jarig is. Zo zal een kind dat in januari jarig is wat langer dan 2 jaar naar de “kleuterbouw” gaan. Kinderen die instromen van januari t/m juni starten in groep 0 en gaan het jaar daarop naar groep 1.

Kinderen die instromen in oktober, november, december starten in groep 1. Als school hanteren we een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond deze groep herfstkinderen (op school is hiervoor een “protocol Herfstkinderen”). We streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat ieder kind zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen. Voor ieder kind beslissen we in overleg met ouders of verlenging of juist verkorting van de kleuterperiode het beste is. Het plaatsen in groep 2 wil niet zeggen dat het kind automatisch doorstroomt naar groep 3. In groep 2 wordt weer bepaald of er verlenging of verkorting plaats vindt. Dit gebeurt op grond van het observatiesysteem KIJK, Cito toetsing (halverwege groep 2) en overleg met de ouders.

Bij het nemen van deze beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken.
Bij twijfel of bij verschil van mening wordt de locatiedirecteur ingeschakeld. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt de beslissing.

Wij zien deze eerste periode als een tijd waarin uw kind aan het schoolgaan en de school kan wennen. Meestal hebben ze hun draai snel gevonden. Na 4 à 6 weken volgt een voortgangsgesprek met u en uw kind na schooltijd: “Hoe is de start geweest?” “Bent u of zijn wij tegen onverwachte ontwikkelingen aangelopen”?

Zindelijkheid
Wanneer kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. Natuurlijk kunnen “ongelukjes” gebeuren. Als zindelijkheid echter op 4-jarige leeftijd een structureel probleem is willen we samen met de ouder(s) stappen ondernemen om het kind te helpen zindelijk te worden. Daarvoor is een protocol gemaakt dat dan met ouders besproken wordt.

Heterogene kleutergroepen
In onze kleuterbouw zijn de groepen heterogeen, dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Dit heeft grote voordelen voor de sociale ontwikkeling van de kinderen (de oudere kinderen helpen de jongere kinderen), maar ook voor de cognitieve ontwikkeling: kinderen leren het meest van elkaar.
M.b.v. thema’s staat het spel centraal en komen leerprocessen, lezen, schrijven en rekenen op gang. We willen op deze manier kinderen in groep 2, die al met letters of cijfers bezig zijn, daartoe de kans geven. Daarnaast kunnen ze spelen, wat heel belangrijk is.

Vanaf het moment dat het kind voor het eerst naar school gaat, houden de leerkrachten bij hoe het met de ontwikkeling van het kind gaat. Dit gebeurt door de kinderen te observeren in verschillende speel- en leersituaties. Hiervoor gebruiken we KIJK ( Een observatiemodel dat de ontwikkeling van kinderen volgt en vergelijkt met leeftijdsgenoten), en in groep 2 de Cito toetsen voor “ontluikende geletterdheid” en “ordenen”. Op deze manier kunnen we goed zien welke vorderingen uw kind maakt in zijn ontwikkeling, en u daarover infomeren.

In de kleuterbouw letten we speciaal op:
– Sociaal-emotionele ontwikkeling.
– Zelfredzaamheid.
– Spelontwikkeling.
– Motoriek.
– Ruimtelijke oriëntatie.
– Beginnende geletterdheid.
– Beginnende gecijferdheid.

Tijdens de portfoliogesprekken bespreekt de leerkracht deze punten met u.

Na de kleuterperiode …
In groep 3 wordt aangesloten bij het niveau van de kinderen. Met andere woorden: een kleuter die kan lezen kan bij ons op school door middel van de methode leeslijn verder met het bekwamen in de leestechniek. Hij/zij begint niet opnieuw met het leren van letters die hij/zij al kent.

Foto

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.