MR Kaleidoscoop
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

MR Kaleidoscoop

De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregeld inspraakorgaan en wordt gevormd door ouders en personeelsleden.  Op ICB Kaleidoscoop bestaat de MR uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De leerkrachten worden door het team voorgedragen. Ouders kunnen zichzelf verkiesbaar stellen. Elke twee jaar worden MR verkiezingen gehouden. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken en wordt nauw betrokken bij het beleid van de school. Het doel is samen met de directie te zorgen voor een optimale omgeving waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en goed onderwijs krijgen.

De directeur moet de MR informeren over bijvoorbeeld de verdeling van geld, vakanties en vrije dagen, lesmethodes, de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. De MR heeft op een aantal terreinen een adviestaak, maar ook een instemmingstaak. Met name waar het gaat om zaken die direct gevolgen kunnen hebben voor de kinderen is instemming nodig van de oudergeleding van de MR,bijvoorbeeld over de schooltijden of de tussen schoolse opvang. De MR kan ook zelf het initiatief nemen om een voorstel in te dienen bij de schoolleiding. De schoolleiding is altijd eindverantwoordelijk voor de beslissingen. Kortom; de essentie van de MR is meedenken over het beleid, het volgen van de uitvoering daarvan en het eventueel prikkelen tot ontwikkeling of aanpassing van het beleid.

De MR vergadert gemiddeld zes maal per jaar. Meestal zijn de vergaderingen openbaar en bent u als ouders welkom om mee te luisteren! We vinden het echter prettig als u ons op de hoogte stelt van het voornemen een vergadering bij te wonen. Vergaderingen starten steeds om 20.00 uur op school (zie hieronder voor de data).

Wilt u actief meedenken over – en inspraak hebben op bijvoorbeeld het schoolbeleid? De MR staat open voor algemene vragen of suggesties met onderwerpen ter behandeling. Op die manier kunnen we ons samen inzetten voor een optimale schoolsituatie. Stuur een email naar mr@icbkaleidoscoop.nl.

Voor informatie, klikt u op onderstaande onderwerpen

Data MR vergaderingen voor schooljaar 2017-2018:

  • 13 september
  • 8 november
  • 17 januari
  • 14 maart
  • 16 mei
  • 20 juni (optioneel)

Foto’s

Nieuwsbrief inschrijving

Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.